Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Валентина Блажеска Бондикова
Раководител на служба за контрола на усогласеност на работењето на банката со прописите и спречување перење пари и финансирање на тероризам

 

телефон за контакт: 02/3115-844, 02/3114-840, лок. 240

 

Поштенска адреса за контакт:
Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
ул. „Димитрие Чуповски„ бр. 26, 1000 Скопје

 

Електронска пошта за контакт:
valentina.blazeska@mbdp.com.mk