slider slider slider slider slider slider
- за големи трговци кои вршат извоз,
- до 50% од износот на кредитот и без надоместок 
за компаниите до 31.12.2022 година.
Заштитете го Вашиот бизнис, осигурете ги побарувањата! 
- за микро, МСП, ТП и занаетчии
- за инвестиции
- 1,6% годишна каматна стапка
- преку банки учеснички
- за примарно земјоделско производство
- за преработка на земјоделски производи
- за извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки
- со само 1% фиксна годишна каматна стапка
- директно преку РБСМ
Доколку сте компанија регистрирана во РСМ и продавате стоки
и услуги во земјата или странство на одложено плаќање до 180 дена,
АПЛИЦИРАЈТЕ и ние ќе ви ги откупиме побарувањата и ќе ви исплатиме аванс!
- за микро, МСП, ТП и занаетчии
- преку банки учеснички


Известување за јавноста

service
31.01.2023
Развојна банка на Северна Македонија претставувана од главниот извршен директор Кире Наумов, учествуваше на годишната конфере...
service
26.01.2023
  1. Предмет на продажба: Недвижен имот запишан во Имотен лист бр. 1062 за КО Петровец-вонград КП 176/3 во вкупна...
service
29.12.2022
 Интервју со Кире Наумов, главниот извршен директор на Развојна банка на Северна Македонија за неделникот Капитал  ...
service
19.12.2022
Врз основа на Законот за Развојна банка на Северна Македонија (Сл.Весник на Република Македонија бр.105/2009 и Сл.Весник на Р...

Известување за јавностаКои сме ние?

Развојна банка на Северна Македонија е развојна банка која е во 100%-на сопственост на Република Северна Македонија. Основана е во 1998 година со примарна цел поддршка на домашните микро, мали, средни  и извозно ориентирани трговски друштва и зацврстување на конкурентноста на македонското стопанство. Банката ги поддржува домашните компании преку: директно кредитирање и кредитирање преку комерцијалните банки, краткорочно осигурување на извозот на македонски производи и услуги од комерцијални и политички ризици, факторинг во земјата и во странство и издавање гаранции.