Основни информации

Кредитите за прозводство, преработка и извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки се наменети за поддршка на микро, мали и средни претпријатија кои се занимаваат со примарно земјоделско производство, преработка на земјоделски производи и откуп и извоз на примарни земјоделски производи и нивни преработки. Наменети се за набавка на основни и обртни средства, со фиксна годишна каматна стапка 1%.