Si mund të aplikoj për kredi?

Aplikoni drejtpërdrejt në BZHMV për një kredi nga linja e kredisë për agroindustri dhe linja e kredisë për komunat për zbatimin e projekteve nga komponenti IPA (kushtet dhe dokumentacioni janë të vendosura në faqen e internetit të BZHMV). Për pjesën tjetër të linjave të kredisë aplikoni në njërën nga bankat afariste me të cilën BZHMV ka lidhur marrëveshje për pjesëmarrje në realizimin e të njëjtës (kushtet e linjave të kredisë dhe bankave afariste me të cilat BZHMV-ja ka lidhur marrëveshje mund të shihen në Faqen e internetit të BZHMV-së)

Çfarë dokumentesh duhet të dorëzoj kur aplikoj për kredi?

Për linjat e kreditit të aplikuara drejtpërdrejt në BZHMV (agroindustri dhe komuna), dokumentacioni që duhet të dorëzohet është vendosur në faqen e internetit të BZHMV-së. Për linjat e tjera të kredisë, dokumentacioni që do të dorëzohet bihet dakord me bankën afariste ku është dorëzuar kërkesa për kredi.

Në cilën llogari duhet të paguaj detyrimet nga kovid linjat e kreditit?

Llogaria është e specifikuar në nenin 4 të Marrëveshjes së kredisë të nënshkruar nga çdo kredishfrytëzues me BZHMV dhe është e ndryshme për çdo kovid linjë krediti. Ekziston gjithashtu një link në faqen e internetit të BZHMV-së me udhëzime pagese për secilën kovid linjë krediti veç e veç.

Çfarë shume detyrimesh duhet të paguaj në BZHMV?

Nëse i përmbushni detyrimet tuaja rregullisht, shuma për t'u paguar mund të shihet nga Plani i shlyerjes që merr çdo përdorues kredie që ka lidhur një marrëveshje kredie me BZHMV-në. Në rast se jeni me vonesë në shlyerjen e detyrimeve tuaja ndaj BZHMV-së, duhet të kontaktoni BZHMV-në në e-mail: kreditiranje@mbdp.com.mk (duke treguar emrin e kredikërkuesit, NUIS të shoqërisë - kredishfrytëzuese, linjën e kredisë, numrin e Marrëveshja për kredinë) në mënyrë që zyrtari përgjegjës i kredisë të mund të llogarisë interesin penal dhe t'ju njoftojë në përputhje me rrethanat.

Si mund ta marr grantin nga linja e kreditit Kovid-3?

Sipas Marrëveshjes së kredisë (neni 6) që çdo përfitues i fondeve nga linja e kredisë Kovid3 ka lidhur me BZHMV, aplikimi për grant mund të bëhet pasi të jetë kthyer 50% e kredisë. Çdo kredishfrytëzues që konsideron se përmbush një nga katër kategoritë mund të aplikojë që një pjesë e kredisë (30%) të konvertohet në grant (nëse nuk ka vonesë të regjistruar në shërbimin e detyrimeve për më shumë se 60 ditë për shuma më të mëdha se 3.500 denarë). Aplikimet, bazuar në dokumentacionin e plotë të dorëzuar, shqyrtohen nga komisioni përkatës.

A është e mundur të sigurohen faturat e mbërritura?

 Faturat që kanë mbërritur nuk mund të sigurohen.

A duhet të jetë e siguruar çdo faturë?

 Po, çdo faturë duhet të sigurohet më pas.

A e di blerësi që faturat do të jenë të siguruara?

 Blerësi nuk e ka patjetër ta dijë që fatura është e siguruar.

A mund të bëhet faktoring në faturat e mbërritura?

Faktoringu nuk mund të bëhet në faturat e mbërritura. Faktoringu bëhet vetëm për faturat që mungojnë.

A duhet të faktorizohet çdo faturë?

Faktoring nuk duhet të bëhet në çdo faturë.

A është e detyrueshme që pagesa nga blerësi të bëhet direkt në llogarinë e BZHMV-s;?

Blerësi duhet të paguajë drejtpërdrejt në llogarinë BZHMV.

Çfarë lloj garancish ekzistojnë nga Fondi i Garancisë?

Fondi i garancisë ofron dy lloje garancish: garanci individuale dhe garanci portofoli.

Kush mund të jetë përfituesi i garancive individuale nga Fondi i garancisë?

Në rastin e garancive individuale, përfitues mund të jenë tregtarët e mëdhenj që eksportojnë (d.m.th., shoqëritë tregtare në të cilat të ardhurat e bazuara në eksporte kanë një peshë prej të paktën 30% në totalin e të ardhurave në vitin fiskal që paraprin vitin në të cilin është miratuar garancia).

Kush mund të jetë përfituesi i garancive të portofolit nga Fondi i garancisë?

Në rastin e garancive të portofolit, shfrytëzues janë bankat dhe kursimoret që kanë marrë leje për themelim dhe funksionim nga guvernatori i BPRMV dhe kanë nënshkruar Marrëveshje për garanci të portofolit me BZHMV.

Sa është përqindja e garancisë për garancitë individuale?

Me garanci individuale, shuma maksimale e garancisë është deri në 50% të shumës së kredisë.

Sa është përqindja e garancisë për garancitë e portofolit?

Për garancitë e portofolit, shuma maksimale e garancisë është deri në 80% për kreditë për mjete qarkulluese dhe deri në 50% për kreditë për mjete fikse.

Çfarë garantohet me garanci nga Fondi i garancisë, pra me garanci individuale dhe portofoli?

Me garanci individuale dhe portofoli nga Fondi i garancisë garantohet vetëm borxhi kryesor (shuma kryesore) nga kreditë e lëshuara për kompanitë.

Deri në çfarë shume janë garancitë për procedurat doganore gjatë importit për qëllime rafinimi?

- Deri në 15.375.000,00 den. për kompanitë e vogla dhe të mesme (sipas klasifikimit në ligjin TI).
- Deri në 24.000.000,00 den. për kompanitë që sipas Klasifikimit Kombëtar të Veprimtarive i përkasin kodeve të veprimtarive - industria përpunuese C/B.

Shuma e garancisë së lëshuar nga BZHMV-ja përcaktohet në varësi të aftësisë kreditore të kompanisë.

Cila është siguria për lëshimin e garancive doganore gjatë importit për qëllime përpunimi?

Sigurimi është kambial i shoqërisë me akt noterial.

Në çfarë kohe lëshohen garancitë doganore gjatë importit për qëllime rafinimi?

Këto garanci lëshohen me vlefshmëri deri në 12 muaj.

A shet pronë BZHMV-ja?

BZHMV-ja ka pronë të fituar në bazë të mbledhjes së kërkesave dhe ajo është për shitje.

Çfarë lloj prone shet BZHMV-ja?

A është prona në pronësi të plotë të BZHMV-së?

BZHMV-ja ka pronë në pronësi të plotë të bankës, por edhe në pronësi të përbashkët të Bankës Popullore të RMV dhe Ministrisë së Financave të RMV.

Cila është procedura për blerjen e pronës suaj që është për shitje?

Në bazë të interesit të shfaqur nga blerësi për një pronë të caktuar, kryhet procedura e shitjes me oferta publike gojore.