Qëllimi i linjës së kredisë:

Përmirësimi dhe zhvillimi i aftësive prodhuese të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, aktiviteti kryesor i të cilave është prodhimi, përpunimi i produkteve bujqësore ose eksporti i produkteve bujqësore dhe përpunimi i tyre. Kjo do të përmirësonte kapacitetin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme për të vepruar në tregjet e brendshme dhe të jashtme dhe do të rriste investimet, punësimin dhe konkurrencën në Republikën e Maqedonisë së Veriut.


Qëllimi i linjës së kredisë:

Furnizim të mjeteve themelore dhe qarkulluese edhe atë për:

 • pajisje për ftohje për mirëmbajtjen në kondicion të vlerës përdoruese të produkteve deri në shitjen e tyre;
 • makina për kalibrim dhe paketim;
 • ndërtim të objekteve të reja dhe blerje ose modernizim të objekteve aktuale për aktivitete pas vjeljes (magazinim, mirëmbajtje në kondicion të produkteve deri në shitjen e tyre, kalibrim, paketim) për pemë dhe perime dhe qendra të grumbullimit për qumësht;
 • blerje të produkteve primare bujqësore të dedikuara për eksport (100% prodhim vendor);
 • blerje të produkteve të përpunuara të dedikuara për eksport (100% prodhim vendor);
 • ambalazhe dhe etiketime.

Mjetet do të aprovohen për përmirësim dhe zhvillim të aftësive të tyre prodhuese, për shfaqje në tregun e brendshëm dhe tregjet e jashtme, rritjen e investimeve, për rritjen e punësimit, për investim fillestar produktiv dhe për rritjen e konkurrencës.


Burimet e fondeve:

Fondet e kompensimeve


Kredikërkuesit e kualifikuar:

Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (në pajtueshmëri me Ligjin për ndihmë shtetërore) që kryejnë eksport të produkteve primare bujqësore dhe përpunimin e tyre (të regjistruar në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave – MBPEU).Kushtet e linjës së kredisë


Vlera e proektit:

Maksimum deri 30.750.000 denarë

Afate:
 • Për mjete themelore: deri 120 muaj me grejs-periudhë të përfshirë deri më 24 muaj.
 • Për mjete qarkulluese: deri 24 muaj me grejs-periudhë të përfshirë deri më 12 muaj.
Monedha:

Pagesa e kredisë, përllogaritja e kamatës dhe pagesa e detyrimeve të arritura bëhet në denarë.

Norma e interesit për përdoruesin përfundimtar:

1% normë fikse e kamatës vjetore

Shfrytëzues të fundit dhe kriteret që duhet të plotësohen:

Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (në përputhje me Ligjin për ndihmë shtetërore) që kryejnë eksport të produkteve bujqësore dhe përpunime të tyre (të regjistruar në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave – MBPEU).

 

 Kriteret që duhet të plotësohen:

 • Pjesëmarrje personaëe prej minimum 10% nga investimi i përgjithshëm (e njëjta nuk është e domosdoshme të jetë në njësi parash, gjegjësisht mundet të jetë edhe në mjete);
 • Shkalla e likuiditetit aktual minimum 0,5;
 • Shkalla e aftësisë për servisimin e borxhit minimum 0,3;
 • Rezultat pozitiv financiar në vitin e fundit fiskal;
 • Të mos ketë detyrime të arritura të papaguara ndaj shtetit (tatime, kontribute etj.);
 • Në përputhje me regjistrin kreditor të BPRMV-së, klasifikim më të mirë ose të njëjtë me “B”

 

Gjatë kontrollit të përmbushjes së kritereve dhe klasifikimit, ekspozimi dhe bilancet e subjekteve të lidhura nuk merren parasysh.

 

Kredishfrytëzuesit dhe personat e lidhur me të, të listuara në deklaratën për personat e lidhur, mund të përdorin vetëm një nga kreditë nga 3 produktet nga "Kreditë për Agro-sektorin-FK" deri në shumën maksimale të parashikuar të kredisë.

 

Si përjashtim, kredikërkues mund të jenë:

 • Ndërmarrjet e porsathemeluara themelues të të cilave personat juridikë me rezultat financiar pozitiv në vitin e fundit fiskal;
 • Shoqëritë që në vitin e fundit fiskal ka arritur një rezultat financiar negativ, nëse sigurojnë një garanci bankare për kredinë e miratuar.

 

Shfrytëzimi i mjeteve nga kredia:

Mjetet nga kredia e aprovuar transferohen me kërkesë nga shfrytëzuesi në llogarinë e tij dhe të njëjtat shfrytëzohen vetëm për atë për çka janë aprovuar në afat prej 90 ditësh nga dita e pranimit të mjeteve.
Për shfrytëzimin e dedikuar të mjeteve, shfrytëzuesi dorëzon fatura dhe pasqyra bankare në bankë në afat prej tetë ditësh nga dita e pagesës.

Rifinancim

Lëndë e kreditimit mund të jenë edhe furnizime që janë realizuar deri në 180 ditë para dorëzimit të kërkesës për kredi nga ana e kredikërkuesit deri te banka.
Si dëshmi për shfrytëzimin adekuat të mjeteve, kredikërkuesi së bashku me dokumentacionin, në mënyrë plotësuese e dorëzon edhe dokumentacionin e plotë për furnizimet e kryera (fatura, kontrata për shitblerje, urdhëresa bankare dhe pasqyra dhe dokumentacion tjetër).

Sigurim nga shfrytëzuesit e fundit:

 Si sigurim i marrëveshjes së kredisë në vlerë prej 6.100.000 denarë është e nevojshme kredikërkuesi të bashkëngjisë:

 • hipotekë të rendit të parë minimum në madhësi prej 1:1,00 në raport me vlerën e aprovuar të kredisë dhe kamatës së përllogaritur të kontraktuar dhe një kambial të vërtetuar nga pronari / të gjithë pronarët e kredikërkuesit me një deklaratë kambiale për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve pas kambialit në formën e një akti noterial me një klauzolë ekzekutive, ose
 • garanci bankare në masën e kredisë së miratuar.

 

Si sigurim i marrëveshjes së kredisë në vlerë prej 6.100.000 denarë është e nevojshme kredikërkuesi të bashkëngjisë:
 • hipotekë të rendit të parë minimum në madhësi prej 1:1,20 në raport me vlerën e aprovuar të kredisë dhe kamatës së përllogaritur të kontraktuar dhe një kambial të vërtetuar nga pronari / të gjithë pronarët e kredikërkuesit me një deklaratë kambiale për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve pas kambialit në formën e një akti noterial me një klauzolë ekzekutive, ose
 • garanci bankare në masën e kredisë së miratuar.

 

Vlerësimi i pasurisë së lënë për siguri me hipotekë kryhet vetëm gjatë vendosjes së kolateralit nga një vlerësues i autorizuar në përputhje me legjislacionin pozitiv.

Dokumentacioni i nevojshëm:

I gjithë dokumentacioni për kredinë dorëzohet në BZHMV (në hapësirat e bankës, në mënyrë elektronike ose nëpërmjet postës së rekomanduar,)


1.Kërkesë për kredi (formularë i BZHMV-së);
2. Aplikacion për identifikim të klientit-personit juridik (formularë i BZHMV-së);
3a.Gjendje aktuale (jo më të vjetër se 3 muaj, nga RQMV-ja);
3b.Gjendja aktuale për pronarin e vërtet (jo më të vjetër se 6 muaj, nga RQMV-ja);
4. Dëshmi se nuk ka detyrime të arritura të papaguara ndaj shtetit (Vërtetim nga DHP-ja);
5. Vendim për regjistrim në regjistrat përkatës të blerësve të produkteve bujqësore në MBPSH;
6. Plan të biznesit ose program investues;
7. NR formularë (formularë për nënshkrues në emër të firmës, kopje) dhe karton nënshkrues (kopje);
8. Dokumentacion për ofertën e sigurimit të kredisë (në qoftë se sigurimi është hipotekë – kopje nga lista e pronës, në qoftë se sigurimi është garanci bankare – banka afariste e cila do ta japë garancinë);
9. Bilanci i gjendjes dhe bilancin e suksesit (kopje) më së paku viti i fundit fiskal;
10. Raport të revizionit (për shoqëri tregtare që janë të obliguara të përgatisin);
11. Librin e aksionerëve dhe librin e pjesëmarrësve në firmë;
12. Deklarata e lidhjes me persona të tjerë juridikë/individë (formular i BZHMV-së);
13. Dokumentacion për furnizimet e planifikuara me mjetet nga kredia;
14. Deklaratë për ekzistimin e cilësisë së bartësit të funksionit publik të klientit (formular i BZHMV-së).


Formularë për aplikim:

 • Kërkesa për kredi
 • Aplikacion për regjistrim të klientit-personit juridik
 • Deklarata e lidhjes me persona të tjerë juridikë/individë
 • Deklaratë për mbartës të funksionit publik

Kontakt me Sektorin për kreditim dhe punë komisioni:

 Tel. 02/3115-844, 02/3114-840 lok. 122, 125.